รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ

ขั้นตอนการทำงาน

ข้อ 1. รายละเอียดการทำงาน1.1แบบร่างขั้นต้น

ภายหลังจากที่ได้ตกลงเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ ความต้องการของเจ้าของโครงการ เพื่อประกอบกับการเสนอแบบร่างขั้นต้น โดยจะนำเสนอดังต่อไปนี้

• แบบร่างขั้นต้นของแปลนทุกชั้นการวางผังจัดวางเฟอร์นิเจอร์เบื้องต้นทั้ง2หลังเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบรูปด้านอาคารเป็นลำดับต่อไป

1.2 แบบร่างขั้นที่ 2

หลังจากที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบในรูปแบบของอาคารในขั้นตอนแบบร่างเบื้องต้นแล้วทางทีมงานจะทำการพัฒนาแบบดังกล่าวลงไปในรายละเอียดโดยจะนำเสนอรายการดังต่อไปนี้

• แปลนอาคารทุกชั้น

• รูปด้านอาคารบ้านทุกด้าน

• รูปตัดทางยาวและทางขวาง

• ทัศนียภาพ 3 มิติ เพื่อดูรูปแบบอาคารขั้นต้น

1.3 แบบร่างขั้นที่ 3

หลังจากที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบในรูปแบบของอาคารในขั้นที่ 2 ต้นแล้ว ทางทีมงานจะทำการพัฒนาแบบดังกล่าวลงไปในรายละเอียดโดยจะนำเสนอรายการดังต่อไปนี้

• แปลนอาคารทุกชั้น

• รูปด้านอาคารบ้านทุกด้าน

• รูปตัดทางยาวและทางขวาง

• ทัศนียภาพ 3 มิติ เพื่อดูสีและรูปแบบอาคาร

1.4 แบบร่างขั้นสุดท้าย

หลังจากที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบในรูปแบบของอาคารในขั้นที่ 3 แล้ว ทีมงานจะทำการพัฒนาแบบดังกล่าวลงไปในรายละเอียดพร้อมทั้งนำเสนอวัสดุที่ใช้ในโครงการโดยจะนำเสนอพร้อมรายการดังต่อไปนี้

• แปลนอาคารทุกชั้น

• รูปด้านอาคารบ้านทุกด้าน

• รูปตัดทางยาวและทางขวาง

• ทัศนียภาพ 3 มิติ เพื่อดูสีและรูปแบบอาคารขั้นสุดท้ายสามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

ในขั้นตอนแบบร่างครั้งสุดท้ายนี้ ทีมงานจะทำการสรุปเรื่องวัสดุภายในและภายนอกอาคารอื่นๆ พิจารณาควบคู่ไปด้วย